Bayreuth

Copyright

Photographer: Mikhail V. Butovskiy
© Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH / Mikhail v. Butovskiy