Guided Tour at the Frankonia Fountain on the Residenzplatz

Copyright

Photographer: Andreas Hub
© FrankenTourismus / FWL/ Würzburg / Hub